From the Blog

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die Little House of Health levert aan een cliënt. De cliënt dient op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden. Met Little House of Health wordt bedoeld: alle masseurs en therapeuten die massages/behandelingen uitvoeren in het pand van Little House of Health. Met cliënt wordt bedoeld: de persoon die de massage/behandeling ondergaat.

Hygiëne staat binnen de praktijk hoog aangeschreven. Er wordt verwacht dat je vlak voor de massage hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan.

De massages of behandelingen zijn uitsluitend bedoeld ter ontspanning of om pijn te verlichten en dus geen alternatief voor de behandeling van een dokter, arts of specialist.

Voorafgaand aan de (eerste) massage of behandeling van een cliënt wordt een korte anamnese (intakegesprek) gehouden. Dit is belangrijk om door te nemen of er een bepaald ziektebeeld en/of medicijngebruik is, waarmee rekening dient te worden gehouden. Indien Little House of Health twijfelt of de cliënt gemasseerd of behandeld mag worden, wordt de cliënt geadviseerd om eerst de (huis)arts te raadplegen.

De duur van de massage of behandeling is inclusief de tijd die de cliënt nodig heeft voor het aan- en uitkleden en andere algemeenheden. De door Little House of Health aangegeven tijdsduur is de tijd die de cliënt minimaal dient te reserveren voor de aanwezigheid bij Little House of Health.

Bij het achterhouden of niet doorgeven van belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheidssituatie van de cliënt is Little House of Health niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen. Indien uit de anamnese blijkt dat de cliënt de gekozen massage of behandeling niet mag ondergaan, kan:

• ter plaatse een andere massage of behandeling worden gekozen

• kan de afspraak zonder kosten worden geannuleerd.

Little House of Health heeft het recht een cliënt uit te sluiten voor een massage of behandeling. De kosten voor een massage of behandeling worden dan ook niet in ekening gebracht.

Na de massage of behandeling raadt Little House of Health aan om veel water te drinken. De cliënt kan na een massage of behandeling last krijgen van:

• hoofdpijn

• vermoeidheid

• misselijkheid

Dit kan een reactie zijn op de massage of behandeling, omdat er afvalstoffen zijn vrijgekomen. Door water te drinken kunnen deze klachten verminderen en daarom biedt Little House of Health standaard een glas water aan.

AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Little House of Health het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Little House of Health verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen an Little House of Health de afspraak annuleren. Little House of Health moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

Sommige mensen denken bij een massage direct aan seks. Dit is soms aanleiding voor vervelende misverstanden. Daarom moet Little House of Health toch expliciet vermelden: Een erotische massage is absoluut niet mogelijk!

PRIJZEN

Little House of Health vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW, met uitzondering van de prijzen van de voedingsadviezen.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen. Prijswijzigingen zijn door Little House of Health voorbehouden.

PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY

De cliënt voorziet Little House of Health vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Little House of Health aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Little House of Health behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Little House of Health zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

GEHEIMHOUDING

Little House of Health is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Little House of Health verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

AANSPRAKELIJKHEID

Little House of Health is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Little House of Health is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën van producten, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Little House of Health is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de massagepraktijk.

CADEAUBONNEN/10 RITTENKAART

Een vol afsprakenkaartje (persoonsgebonden) van Little House of Health, dat overeenkomt met tien afspraken, geeft recht op 1 gratis massage. Om de korting te ontvangen, dient het volle afsprakenkaartje bij Little House of Health te worden ingeleverd. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om de afspraken op het kaartje bij te houden en/of door Little House of Health te laten invullen. Little House of Health is niet verantwoordelijk voor het verlies van een afsprakenkaartje. De korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en in combinatie met massagebehandelplannen. Cadeaubonnen en waardebonnen van Little House of Health zijn alleen geldig met een bedrijfsstempel, datum, volgnummer en rechtsgeldige handtekening van Little House of Health. De bonnen zijn niet inwisselbaar voor geld en op de bonnen wordt geen geld teruggegeven. Cadeaubonnen die door Little House of Health worden uitgegeven waarop een geldbedrag staat vermeld, zijn onbeperkt geldig. Voor Cadeaubonnen waarop een massage of behandeling staat vermeld, geldt dat deze 1 jaar na dagtekening geldig zijn.

VERKOOP VAN PRODUCTEN

Ten aanzien van de verkoop van producten van Little House of Health hebben wij het volgende bepaald:

Zichtbare onvolkomenheden van producten dient de koper binnen 8 dagen schriftelijk/per email of telefonisch aan Little House of Health door te geven. Little House of Health verkoopt de producten in de praktijk. Indien de Koper het product of de producten per post wilt ontvangen, worden de verzendkosten aan de Koper doorberekend op basis van de dan geldende TNT-tarieven.

Verzending per post geschiedt geheel voor risico van de Koper.

Er mogen geen materialen, afbeeldingen, teksten, etc worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, drukwerk, via internet, etc. Teksten en afbeeldingen op de website en de inhoud van drukwerk blijven te allen tijde eigendom van Little House of Health. De door Little House of Health opgestelde teksten zijn met zorgvuldigheid tot stand gekomen. Bij het gebruik van deze teksten door derden, dient ten alle tijden een bronvermelding te worden vermeld. De algemene voorwaarden worden op verzoek van de cliënt door Little House of Health op papier verstrekt.

Little House of Health staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Kvk nummer: 14121699

Comments are closed.